جشنواره فجر
دبیرخانه جشنواره برای ادای احترام به تماشاگران تئاتر درنظر دارد اثر برگزیده از نگاه مخاطبان را از طریق این نظرسنجی برگزیند.