جشنواره فجر
تئاتر شهر - تالار چهار سو 1398/3/25
تئاتر شهر - سالن اصلی 1398/3/25
تئاتر شهر - تالار خانه خورشید 1398/3/25
تئاتر شهر - تالار نو 1398/3/25
تئاتر شهر - تالار سایه 1398/3/25
از 350000 تومان